Het meeste materiaal op deze website is ongeschikt voor smart phones
enz. en wordt het best bekeken op een echt PC- of laptopscherm
(gebruik bijv. het hele scherm en Ctrl - en/of Ctrl +)
Most material on this website is unsuited for smart phones and the like,
and is best viewed on a real PC or laptop screen (for instance: go full
screen, and/or use Ctrl - and Ctrl +)
                                 Alleen voor gevorderden:
           klik dit oog voor ons onbeschaamde blog
      (gebruik Ctrl -/+ voor verkleinen/vergroten)
Advanced students only:
click this eye for our insolent blog
(use Ctrl -/+ for reducing/enlarging size)
Deze website gaat verder over kijken en zien, over
hoe dat zit als we ons in het verkeer storten.
The main website focusses on seeing and looking,
on their role when we’re braving road traffic.
Wie een weg ontwerpt denkt al gauw in regels en richtlijnen, met
een plattegrondachtige voorstelling van zaken, en verzint daar-
mee een aanpak. Maar als je zomaar ergens loopt of rijdt moet
je het doen met wat je er al naderbij komend visueel van weet te
bakken – en dat is wel even wat anders!
Ons materiaal kan de wegontwerpers erbij helpen om “op een
ander been” te staan: het been van de naderende kijker. Stel je
op als de ontwerper van een filmset, die denkt aan de toeschou-
wer en hoe die de film volgt en beleeft.
When designing roads one tends to think in rules and regula-
tions, inventing one’s solutions from a streetplan-like mental
approach. But when you’re just walking somewhere or driving,
you must make do with what you can gather from the approach-
ing scene – and that’s something else again!
Our stuff may help road designers to get “off the wrong foot”,
and into the shoes of an approaching viewer. Imagine yourself a
film set designer, who thinks of how the spectator experiences
and keeps up with the film.
Er zijn serieuze teksten en er is een beeldverhaal:
We present serious texts and a graphic story:
klik dit oog voor de serieuze teksten
click this eye for the serious texts
klik dit oog voor het beeldverhaal
click this eye for the graphic story
VERKEER-ZIEN: een samenwerkingsverband tussen VMC en IWACC
VERKEER-ZIEN: a collaboration between VMC and IWACC
Contacts:  max@verkeerzien.nl,  ruurdenmieke@verkeerzien.nl
× Please note: Due to serious health problems Ruurd Groot has been and will be out of circulation until further notice.
 
Nota bene: Wegens ernstige gezond-
heidsklachten was en is Ruurd Groot
voorlopig uitgeschakeld.
 
May 2018 - mei 2018 - Mieke Groot