Het meeste materiaal op deze website is ongeschikt voor smart phones
enz. en wordt het best bekeken op een echt PC- of laptopscherm (stel
full-screen in en/of gebruik Ctrl+ en Ctrl- voor vergroten of verkleinen)
Most material on this website is unsuitable for smart phones and the
like, and is best viewed on a real PC or laptop screen (switch to full
screen, and/or use Ctrl+ and Ctrl- for enlargement or reduction)
                                 Alleen voor gevorderden:
           klik dit oog voor ons onbeschaamde blog
(tijdelijk niet aangevuld)
Advanced students only:
click this eye for our insolent blog
(temporarily not updated)
Deze website gaat over kijken en zien, bijvoorbeeld
hoe dat zit als we ons in het verkeer storten.
This website is about seeing and looking, such as
how it works when we’re braving road traffic.
Wie een weg ontwerpt denkt al gauw in regels en richtlijnen, met
een plattegrondachtige voorstelling van zaken, en verzint daar-
mee een aanpak. Maar als je zomaar ergens loopt of rijdt moet
je het doen met wat je breingeest er al naderbij komend visueel
van weet te bakken – en dat is wel even wat anders!
Ons materiaal kan de wegontwerpers erbij helpen om “op een
ander been” te staan: het been van de naderende kijker. Stel je
op als de ontwerpers van een filmset, die zich onbevooroordeeld
verplaatsen in hoe de toeschouwer de film volgt en beleeft.
When designing roads one tends to think in rules and regula-
tions, inventing one’s solutions from a streetplan-like mental
approach. But when you’re just walking somewhere or driving,
you must make do with what your mindbrain can gather from
the approaching scene – and that’s something else again!
Our stuff may help road designers to get “off the wrong foot”,
and into the shoes of an approaching viewer. Act linke film set
designers, who place themselves in the shoes of the spectators
and how they keep up with the film and experience it.
Er zijn serieuze teksten en er is een beeldverhaal:
We present serious texts and a graphic story:
klik dit oog voor de serieuze teksten
click this eye for the serious texts
klik dit oog voor het beeldverhaal
click this eye for the graphic story
Contact: ruurdenmieke@verkeerzien.nl
×
 
 
Please note: Due to serious health problems,
Ruurd Groot has been incapacitated since
March 2nd 2018, and will be so until further notice.
All material on the website is normally
accessible,
but this extra frontpage with
information will be temporarily added to all
files(downloaded or opened online).
You can simply remove this extra page in
most applications handling PDF files.
For questions or comments please contact
Mieke Groot mieke@iwacc.com.
 
(Max van Kelegom has abandoned Verkeer-
Zien on March 2nd 2018.)
 
 
To close this message window just click the
red X at the top right corner.
 
DECEMBER 2018  
 
Nota bene: Ernstige gezondheidsklachten
hebben Ruurd Groot sinds 2 maart 2018
voorlopig uitgeschakeld.
 
Al het materiaal op de website is gewoon
toegankelijk,
maar aan de (gedownloade of online geopende) bestanden is tijdelijk dit
extra voorblad toegevoegd.
In de meeste applicaties voor pdf-bestanden
kan dit extra blad verwijderd worden.
Neem voor vragen of commentaar contact
op met Mieke Groot mieke@iwacc.com.
 
(Max van Kelegom heeft op 2 maart 2018
Verkeer-Zien in de steek gelaten.)
 
 
Klik op het rode kruisje rechts bovenaan om
dit venster te sluiten.